Негазирана олигоминерална вода

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Негазираната олигоминарелна вода Менада, е производ, којшто е добиен директно од природата. Се полни и пакува без никакви доработки !!!  
            Се пакува во неколку амбалажи :  
 
  • 0,5 Литри
  • 1,5 Литари
  • 5 Литри
 
            1 Литар од природната олигоминерална вода Менада содржи :  
 

             - Катјони (mg/l) :

             - Анјони (mg/l) :
Калиум (K)............................................ 43,00 Хлориди (Cl)..........................................15,00
Натриум (Na).........................................11,00 Сулфати (SO4)..................................... 27,80
Магезиум (Mg)........................................4,83 Флуориди (F)...........................................0,10
Калциум (Ca).......................................135,70 Нитрати (NO3).........................................1,36
Железо (Fe)............................................ 0,08  
Манган (Mn)........................................... 0,01  

Сув остаток на 180C

............... 625,00

 
     
     
 

  2003 Ротико & Blazevski Electronic co.