Газирана олигоминерална вода

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Газираната олигоминарелна вода Менада, е првиот, а воедно и најпродаваниот производ на ДОО Ротико - Скопје.  
            Водата е газирана со природен CO2 .  
            Се пакува во неколку амбалажи :  
 
  • 0,5 Литри
  • 1 Литар
  • 1,5 Литри
 
            1 Литар од природната олигоминерална вода Менада содржи :  
 

             - Катјони (mg/l) :

             - Анјони (mg/l) :
Калиум (K)...................................макс. 30,00 Хлориди (Cl)..........................................14,00
Натриум (Na).........................................15,00 Сулфати (SO4)............................макс. 27,00
Магезиум (Mg)............................макс. 30,00 Флуориди (F)...........................................0,10
Калциум (Ca).............................макс. 120,00 Нитрати (NO3).........................................1,00
Железо (Fe)............................................ 0,10 Нитрити (NO2).......................................0,003
Манган (Mn)........................................... 0,03 Бикарбонати (HCO3).................макс. 400,00
Стронциум (Sr)....................................... 0,04  
Кобалт (Co).......................................... 0,003  

                                          Јаглерод диоксид

 (CO2) до 3500,00

Сув остаток на 180C

.........  макс. 620,00

 
     
     
 

  2003 Ротико & Blazevski Electronic co.